Legislație comunitară

REGULAMENTUL (CE) NR. 834-2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 -PRIVIND PRODUCȚIA ECOLOGICĂ ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) Nr .889-2008 Al Comisiei Din 5 Septembrie 2008 -Stabilirea Normelor de Aplicare a Regulamentului Ce Nr. 834-2007
Vizualizare
REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 1829/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe
Vizualizare

Legislație națională

ORDINUL nr. 1528/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 Vizualizare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice Vizualizare
ORDINUL nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare Vizualizare
ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Vizualizare
HOTĂRÂREA NR. 131 din 27 Martie 2013 Vizualizare
ORDIN nr.51-din-1-martie-2010 pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe Vizualizare
ORDIN nr. 900 din 6 septembrie 2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică Vizualizare
ORDIN nr. 417 din 13 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice Vizualizare
www.000webhost.com